θέματα από την Ισπανία

Θέματα από την Ισπανία

Περιφέρεια της Μούρθια, Υπουργείο Παιδείας, Κατάρτισης και Απασχόλησης

Γραφείο Προγραμματισμού και Εκπαιδευτική Διοίκηση

Ειδικές διακρίσεις High School (2011-2012)

 

Ο Χειρίσοφος χλευάζει τους αθηναϊκούς θεσμούς.

ἀλλὰ μέντοι, ἔφη ὁ Χειρίσοφος, κἀγὼ ὑμᾶς τοὺς Ἀθηναίους ἀκούω δεινοὺς εἶναι κλέπτειν τὰ δημόσια, καὶ μάλα ὄντος δεινοῦ κινδύνου τῷ κλέπτοντι, καὶ τοὺς κρατίστους μέντοι μάλιστα, εἴπερ ὑμῖν οἱ κράτιστοι ἄρχειν ἀξιοῦνται: ὥστε ὥρα καὶ σοὶ ἐπιδείκνυσθαι τὴν παιδείαν.

Ξενοφώντας, Κύρου Ανάβασις, 4.6.16

 

1. Λεπτομερής συντακτική ανάλυση και μετάφραση του κειμένου.

(7 μονάδες)

2. Μορφολογική ανάλυση και σχόλια σχετικά με τους ακόλουθους όρους: ἔφη, κλέπτοντι, κρατίστους, ἀξιοῦντα, παιδείαν

(1,50 μονάδες)

3. Γράψτε παράγωγα στα καστιλιάνικα των δῆμος και ὥρα, εξηγώντας το σχηματισμό και τη σημασία τους.

(1 βαθμός)

4. Ερμηνεία του κειμένου: σύντομο σχόλιο σχετικά με τη σημασία του και τη σχέση του με τον σημερινό κόσμο

(0,50 μονάδες)