1ο φύλλο (επιπλέον)

κείμενο 1 [πείθουσι π μισθῷ]

 

Τότε δὲ οὗτοι οἱ καὶ ἐπ᾽ Ἀρτεμίσιον Ἑλλήνων ἀπικόμενοι ὡς εἶδον νέας τε πολλὰς καταχθείσας ἐς τὰς Ἀφέτας καὶ στρατιῆς ἅπαντα πλέα, ἐπεὶ αὐτοῖσι παρὰ δόξαν τὰ πρήγματα τῶν βαρβάρων ἀπέβαινε ἤ ὡς αὐτοὶ κατεδόκεον, καταῤῥωδήσαντες δρησμὸν ἐβουλεύοντο ἀπὸ τοῦ Ἀρτεμισίου ἔσω ἐς τὴν Ἑλλάδα. Γνόντες δὲ σφέας οἱ Εὐβοέες ταῦτα βουλευομένους ἐδέοντο Εὐρυβιάδεω προσμεῖναι χρόνον ὀλίγον, ἔστ᾽ ἂν αὐτοὶ τέκνα τε καὶ τοὺς οἰκέτας ὑπεκθέωνται. Ὡς δ᾽ οὐκ ἔπειθον, μεταβάντες τὸν Ἀθηναίων στρατηγὸν πείθουσι Θεμιστοκλέα ἐπὶ μισθῷ τριήκοντα ταλάντοισι, ἐπ᾽ ᾧ τε καταμείναντες πρὸ τῆς Εὐβοίης ποιήσονται τὴν ναυμαχίην.

Ὁ δὲ Θεμιστοκλέης τοὺς Ἕλληνας ἐπισχεῖν ὧδε ποιέει· Εὐρυβιάδῃ τούτων τῶν χρημάτων μεταδιδοῖ πέντε τάλαντα ὡς παρ᾽ ἑωυτοῦ δῆθεν διδούς.

 Ηρόδοτος, Ἱστοριῶν ὀγδόη ἐπιγραφομένη Οὐρανία (Η΄, 4-5) 

 

λεξιλόγιο

* πλέα (ὁ πλέως, ἡ πλέα, τὸ πλέων): πλήρης, γεμάτος

* δρασμός: ο (ιων. δρησμός), απόδραση δραπέτευση.

* καταρρωδῶ, έω: (ιων. τ. τού κατορρωδῶ) φοβάμαι πολύ, τρομάζω

* ὑπεκθέωνται, ὑπεκθῶνται: γ΄πληθυντικό, υποτακτική, αόριστος β΄, μέση φωνή του ὑπεκτίθεμαι: και σπάν. ενεργ. τ. ὑπεκτίθημι (για πρόσ. ή πράγμ.) μεταφέρω σε ασφαλή τόπο, φυγαδεύω, απομακρύνω από κίνδυνο

Μπορείτε να βρείτε και όποιες άλλες λέξεις θέλετε στο https://greek_greek.enacademic.com/

 

 

Επιπλέον δραστηριότητες συντακτικού και γραμματικής

1α. Συντάξτε αναλυτικά τη φράση: «ἐδέοντο Εὐρυβιάδεω προσμεῖναι χρόνον ὀλίγον». Αποδώστε σχηματικά στο https://bubbl.us (usrmn: dialogos, pswrd: ______)

Ε1β. Τι πτώση είναι ο τύπος «Εὐρυβιάδεω»;

Ε2α. Μελετήστε προσεκτικά το ρήμα «ἐδέοντο». Δείτε την πλήρη κλίση  εδώ  https://www.lexigram.gr/lex/arch/#Hist8

Ε2β. Παρατηρήστε τους συνηρημένους και τους ασυναίρετους τύπους. Σε ποια περίπτωση γίνεται συναίρεση;

Ε2γ. Σχολιάστε την ετυμολογία του με όσα θα βρείτε εδώ: 

 https://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/lexicon/lemma.html?id=53 

 και εδώ https://greek_greek.enacademic.com/33958/%CE%B4%CE%AD%CF%89.

Ε3. Προσέξτε τις λέξεις: αὐτοῖσι, ταλάντοισι. Για ποιους τύπους πρόκειται;

Ε4. Συγκρίνετε με βάση όσα ξέρετε για την αρχαία αττική διάλεκτο την «μετάφραση» με το κείμενο του Ηροδότου:

α) την ύπαρξη ή όχι απαρεμφάτων, το είδος των δευτερευουσών προτάσεων, πώς συντάσσονται οι μετοχές που χρησιμοποιούνται, τη διατύπωση αρνήσεων.

β) Τις καταλήξεις στους τύπους των λέξεων.

«μετάφραση»

Τότε δὲ οὗτοι οἱ εἰς τὸ Ἀρτεμίσιον ἐλθόντες Ἕλληνες ἰδόντες ὅτι πολλὰ πλοῖα εἶχον καταβῆ εἰς τὰς Ἀφέτας, ὅτι ὅλη ἡ χώρα ἔβριθε στρατευμάτων, ὅτι αἵ ὑποθέσεις τῶν βαρβάρων ἐπετύγχανον πλειότερον παρ’ ὅσον ὑπέθετον, ἐφοβήθησαν καὶ ἐσκέπτοντο νὰ φύγωσι ἀπό τοῦ Ἀρτεμισίου εἰς τὰ ἐνδότερα τῆς Ἑλλάδος. Ἐννοήσαντες δὲ οἱ Εὐβοεῖς ὅτι συνεσκέπτοντο ταῦτα παρεκάλεσαν τὸν Εὐρυβιάδην νὰ προσμείνει ὀλίγον χρόνον μέχρις οὖ θέσωσιν ἐν ἀσφαλεῖ τόπῳ τὰ τέκνα καὶ τοὺς οἰκέτας των. Ἐπειδή ὅμως δὲν τὸν ἔπειθον, μεταβάντες εἰς τὸν στρατηγὸν τῶν Ἀθηναίων Θεμιστοκλέα ἔπεισαν αὐτὸν διὰ τριάκοντα ταλάντων νὰ μείνει ὁ στόλος πρὸ τῆς Εὐβοίας καὶ νὰ ναυμαχήσῃ.

Ὁ δὲ Θεμιστοκλῆς διὰ νὰ κρατήσῃ ἐκεῖ τοὺς Ἕλληνας, ἰδοὺ τὶ ἔπραξεν· ἐκ τῶν τριάκοντα ταλάντων δίδει πέντε εἰς τὸν Εὐρυβιάδην, ὡς νὰ τὰ ἔδιδε δῆθεν ἀφ’ ἑαυτοῦ.

Ιστορίαι Ηροδότου, εκ της παλαιάς εις την καθ’ ημάς γλώσσαν εξηγημέναι, υπό Α.Γ. Σκαλίδου, τόμος δεύτερος

Ανέμη, ψηφιακή βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών