4ο φύλλο

κείμενο 4 [περὶ κλοπῆς συμβάλλομαι]

 

[4.6.14] Ἀτὰρ τί ἐγὼ περὶ κλοπῆς συμβάλλομαι; Ὑμᾶς γὰρ ἔγωγε, ὦ Χειρίσοφε, ἀκούω τοὺς Λακεδαιμονίους ὅσοι ἐστὲ τῶν ὁμοίων εὐθὺς ἐκ παίδων κλέπτειν μελετᾶν, καὶ οὐκ αἰσχρὸν εἶναι ἀλλὰ καλὸν κλέπτειν ὅσα μὴ κωλύει νόμος. [4.6.15] Ὅπως δὲ ὡς κράτιστα κλέπτητε καὶ πειρᾶσθε λανθάνειν, νόμιμον ἄρα ὑμῖν ἐστιν, ἐὰν ληφθῆτε κλέπτοντες, μαστιγοῦσθαι. Νῦν οὖν μάλα σοι καιρός ἐστιν ἐπιδείξασθαι τὴν παιδείαν, καὶ φυλάξασθαι μὴ ληφθῶμεν κλέπτοντες τοῦ ὄρους, ὡς μὴ πληγὰς λάβωμεν. [4.6.16] Ἀλλὰ μέντοι, ἔφη ὁ Χειρίσοφος, κἀγὼ ὑμᾶς τοὺς Ἀθηναίους ἀκούω δεινοὺς εἶναι κλέπτειν τὰ δημόσια, καὶ μάλα ὄντος δεινοῦ κινδύνου τῷ κλέπτοντι, καὶ τοὺς κρατίστους μέντοι μάλιστα, εἴπερ ὑμῖν οἱ κράτιστοι ἄρχειν ἀξιοῦνται· ὥστε ὥρα καὶ σοὶ ἐπιδείκνυσθαι τὴν παιδείαν.

Ξενοφώντας, Κύρου Ανάβασις, 4.6.14-16

 

Επιπλέον ερωτήσεις συντακτικού

Σ5. Να βρεθεί η γενική κατηγορηματική (συνόλου).

Σ6. Να βρεθούν και να χαρακτηριστούν οι δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις που λειτουργούν ως αντικείμενα (δύο προτάσεις).

Σ7. ἐὰν ληφθῆτε κλέπτοντες,… Να βρεθεί η απόδοση του υποθετικού λόγου και να αναγνωριστεί το είδος του.

Σ8. Να αναγνωριστεί η δευτερεύουσα πρόταση: ὡς μὴ πληγὰς λάβωμεν

 

απαντήσεις στο 4ο φύλλο (επιπλέον)

Δεν βρέθηκαν σχόλια.

Νέο σχόλιο