1η ομάδα

Θα απαντήσετε στις ερωτήσεις που υπάρχουν στα φύλλα εργασίας. 
Χώρος απάντησης είναι τα σχόλια που υπάρχουν στο κάτω μέρος κάθε φύλλου