2ο φύλλο

κείμενο 2 [χειρὸς οὐ κρατῶν]

Προσοχή: Στο τέλος του σεναρίου θα κληθείτε να διατυπώσετε άποψη αν ηθικά καταδικαστέες συμπεριφορές, όπως ο χρηματισμός και η κλοπή είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων συνθηκών και έλλειψης παιδείας ή οφείλονται σε εγγενή χαρακτηριστικά της ανθρώπινης φύσης.

 

Σύντομη εισαγωγή: ο Αριστείδης (περίπου 550 π.Χ.-467 π.Χ.) είχε εκλεγεί ελεγκτής δημοσίων εσόδων. Στο μικρό απόσπασμα από το κείμενο του Πλούταρχου (περ. 45-120 μ.Χ.) χαρακτηρίζεται ο Θεμιστοκλής (527 - 459 π.Χ.) που τον συναντήσαμε και στο κείμενο του Ηρόδοτου.

 

κείμενο 1

Τῶν δὲ δημοσίων προσόδων αἱρεθεὶς ἐπιμελητὴς οὐ μόνον τοὺς καθ' αὑτόν, ἀλλὰ καὶ τοὺς πρὸ αὑτοῦ γενομένους ἄρχοντας ἀπεδείκνυε πολλὰ νενοσφισμένους, καὶ μάλιστα τὸν Θεμιστοκλέα·

σοφὸς γὰρ ἁνήρ, τῆς δὲ χειρὸς οὐ κρατῶν.

Διὸ καὶ συναγαγὼν πολλοὺς ἐπὶ τὸν Ἀριστείδην ἐν ταῖς εὐθύναις διώκων κλοπῆς καταδίκῃ περιέβαλεν, ὥς φησιν Ἰδομενεύς.

Πλούταρχος, Αριστείδης 4.2-3

κείμενο 2

Ἐκλεχθεὶς δ’ ἐπιμελητὴς τῶν δημοσίων προσόδων, οὐ μόνον τοὺς ἐφ’ ἐαυτοῦ ἀλλὰ καὶ τοὺς πρὸ αὐτοῦ ἄρχοντας ἀπεδείκνυε σφετερισθέντας, καὶ μάλιστα τὸν Θεμιστοκλέα·

«Ἀνὴρ, σοφὸς, πλὴν τῆς χειρὸς του μὴ κρατῶν».

Διὰ τοῦτο συνασπίσας οὖτος πολλοὺς κατὰ τοῦ Ἀριστείδου, ὅταν εὐθύναι έδίδοντο, τὸν κατηγόρησε, καὶ κατόρθωσε νὰ τὸν καταδικάσωσι ἐπὶ κλοπῇ, ὡς λέγει ὁ Ἰδομενεύς.

Πλουτάρχου, Βίοι Παράλληλοι, μετάφρασις υπό Α.Ρ. Ραγκαβή, τόμος τέταρτος. Εν Αθήναις 1865, σ. 12-13 

 

λεξιλόγιο

* ἐν ταῖς εὐθύναις: Στο τέλος της θητείας τους όλοι οι άρχοντες, μικροί και μεγάλοι, έδιναν λόγο για τα πεπραγμένα τους (εὔθυναι).

* νενοσφισμένους: μετοχή παρακείμενος αρσενικό αιτιατική πληθυντικός μέση νοσφίζω. νοσφίζομαι (και σπάν. νοσφίζω) ιδιοποιούμαι, οικειοποιούμαι παράνομα, σφετερίζομαι, κλέβω, αρπάζω.

Αν χρειάζεσαι ερμηνεία και άλλων λέξεων πήγαινε εδώ: https://greek_greek.enacademic.com/

 

Ερωτήσεις

Από τον κόσμο

1. Για την αρχαία αθηναϊκή δημοκρατία και τους άρχοντες μπορείς να πας εδώ

Κυρτάτα Δ. Ι.,  Ράγκου Σπ. Ι. 2010. Η Ελληνική Αρχαιότητα: Πόλεμος - Πολιτική – Πολιτισμός, Θεσσαλονίκη: ΙΝΣ, σελ. 97-103 https://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/history/arxaiotita/page_020.html

Κάνε αναζήτηση, με την επιλογή που σου δίνει ο περιηγητής, της λέξης «άρχοντες».

 

Στο κείμενο

2. Ποιο από τα δύο κείμενα είναι το πρωτότυπο και ποιο «μετάφραση» του 1865; Από ποια στοιχεία οδηγήθηκες στην απάντησή σου; Για ποιον λόγο τα δύο κείμενα μοιάζουν τόσο πολύ;

3. Μεταφράστε το απόσπασμα (προσέξτε ποια είναι τα υποκείμενα των ρημάτων και των μετοχών).

4. Πώς κρίνετε τη συμπεριφορά του Θεμιστοκλή;

 

Στη λέξη

Β5. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις μετοχές: αἱρεθεὶς, γενομένους, νενοσφισμένους.

 

6α. Κάντε στο https://bubbl.us (usrmn: dialogos, pswrd: ______) ένα σχεδιάγραμμα για τον συντακτικό ρόλο των μετοχών. Χρησιμοποιήστε σαν παραδείγματα από το κείμενο τρεις φράσεις με μετοχές με διαφορετικό συντακτικό ρόλο, δηλαδή μία επιθετική, μία κατηγορηματική και μία επιρρηματική. (Εναλλακτικά μπορείτε να κάνετε ένα αρχείο παρουσίασης).

6β. Προσθέστε για κάθε περίπτωση ένα ακόμα παράδειγμα από το Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας του Γυμνασίου https://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL102/521/3398,13709/ 

(Επιλέξτε περιεχόμενα από το αναδυόμενο μενού/κατάλογο στο πάνω δεξί μέρος της οθόνης).

6γ. Προσθέστε για κάθε περίπτωση ένα παράδειγμα από τις Αρχές Σύνταξης της Αρχαιοελληνικής Γλώσσας που έχει η Πύλη 

https://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/composition/page_038.html

6δ. και ένα ακόμα παράδειγμα από το σχολικό Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής (του Α.Β. Μουμτζάκη) σελ. 89-104 https://users.sch.gr/symfo/sholio/arhea/v/sintaktiko_m.pdf

6ε. Επίσης, μπορείτε να συμβουλευτείτε το παλιό σχολικό συντακτικό του Αχιλλέα Τζάρτζανου, σελ. 147-154 https://users.sch.gr/symfo/sholio/arhea/v/sintaktiko_tza.pdf

 

Β7. Βρείτε και χαρακτηρίστε γραμματικά την παθητική μετοχή που υπάρχει στο κείμενο (πρόκειται για μετοχή του ρήματος «αἱρῶ»).

 

8. Δείτε και θυμηθείτε την κλίση των παθητικών μετοχών εδώ:  https://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A108/642/4122,18966/

 

Β9. Βρείτε και χαρακτηρίστε γραμματικά τον τύπο αορίστου β΄ που υπάρχει στο κείμενο.

 

10. Δείτε και θυμηθείτε τον αόριστο β΄ https://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A108/642/4122,18975/

Επίσης θυμηθείτε το ρήμα «βάλλω» https://www.lexigram.gr/lex/arch/#Hist7

 

Αναστοχασμός

11. Σκεφτείτε με ποιον τρόπο μεταφράσατε κάθε μετοχή του κειμένου.

 

απαντήσεις στο 2ο φύλλο (2η ομάδα)

Ημερομηνία: 2018-07-18

Από: AlbertKat

Θέμα: How To Prevent Prostate Problems And Diseases?

The prostate related is central to the portion of a male's reproductive system. It secretes fluids that assist the transportation and activation of sperm. The men's prostate is found just in front of the rectum, below the bladder and surrounding the urethra. When there is prostate problem, it will always be very uncomfortable and inconvenient for that patient as his urinary method is directly affected.

The common prostate health problems are prostate infection, enlarged prostate and cancer of prostate.Prostate infection, also called prostatitis, is among the most common prostate-related symptom in men younger than 55 years old. Infections of the men's prostate are classified into four types - acute bacterial prostatitis, chronic bacterial prostatitis, chronic abacterial prostatitis and prosttodynia.

Acute bacterial prostatitis could be the least common coming from all forms of prostate infection. It is a result of bacteria found in the large intestines or urinary tract. Patients can experience fever, chills, body aches, back pains and urination problems. This condition is treated by utilizing antibiotics or non-steroid anti-inflammatory drugs (NSAIDs) to help remedy the swelling.

Chronic bacterial prostatitis is a condition connected with a particular defect inside the gland along with the persistence presence of bacteria in the urinary tract. It can be a result of trauma to the urinary tract or by infections received from other parts with the body. A patient may feel testicular pain, spine pains and urination problems. Although it is uncommon, it can be treated by removal in the prostate defect accompanied by the use antibiotics and NSAIDs to take care of the inflammation.

Non-bacterial prostatitis accounts for approximately 90% coming from all prostatitis cases; however, researchers have not to determine the cause of these conditions. Some researchers think that chronic non-bacterial prostatitis occur due to unknown infectious agents while other think that intensive exercise and lifting could cause these infections.

Maintaining a Healthy Prostate

To prevent prostate diseases, a proper meals are important. These are some from the actions you can take to keep your prostate healthy.

1. Drink sufficient water. Proper hydration is critical for our health and wellbeing and this will also keep your urinary track clean.

2. Some studies claim that a couple of ejaculations a week will help to prevent prostate cancer.

3. Eat beef moderately. It has been shown that consuming greater than four meals of beef a week will heighten the likelihood of prostate diseases and cancer.

4. Maintain a proper diet with cereals, vegetable and fruits to make sure sufficient intake of nutrients required for prostate health.

The most crucial measure to look at to make certain a wholesome prostate is always to select regular prostate health screening. If you are forty years old and above, you must opt for prostate examination at least per year.

Προϊόντα: 1 - 1 από 1

Νέο σχόλιο