4η ομάδα

Θα απαντήσετε στις ερωτήσεις που υπάρχουν στα φύλλα εργασίας.
Χώρος απάντησης είναι τα σχόλια που υπάρχουν στο κάτω μέρος κάθε φύλλου