φύλλο 1

κείμενο 1 [πείθουσι ἐπ μισθῷ]

Προσοχή: Στο τέλος του σεναρίου θα κληθείτε να διατυπώσετε άποψη αν ηθικά καταδικαστέες συμπεριφορές, όπως ο χρηματισμός και η κλοπή είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων συνθηκών και έλλειψης παιδείας ή οφείλονται σε εγγενή χαρακτηριστικά της ανθρώπινης φύσης.

 

Σύντομη εισαγωγή: το κείμενο του Ηρόδοτου (485-421/415 π.Χ.) αναφέρετε στην ναυμαχία στο Αρτεμίσιο που έγινε ταυτόχρονα με τη μάχη στις Θερμοπύλες (480 π.Χ.). Είμαστε στη στιγμή που οι Έλληνες αντιλαμβάνονται το μέγεθος που έχει ο στόλος των Περσών (Ξέρξης). Ο Σπαρτιάτης  Ευρυβιάδης είναι αρχηγός  του ελληνικού στόλου και ο Θεμιστοκλής είναι ναύαρχος των Αθηναίων.

 

Τότε δὲ οὗτοι οἱ καὶ ἐπ᾽ Ἀρτεμίσιον Ἑλλήνων ἀπικόμενοι ὡς εἶδον νέας τε πολλὰς καταχθείσας ἐς τὰς Ἀφέτας καὶ στρατιῆς ἅπαντα πλέα, ἐπεὶ αὐτοῖσι παρὰ δόξαν τὰ πρήγματα τῶν βαρβάρων ἀπέβαινε ἤ ὡς αὐτοὶ κατεδόκεον, καταῤῥωδήσαντες δρησμὸν ἐβουλεύοντο ἀπὸ τοῦ Ἀρτεμισίου ἔσω ἐς τὴν Ἑλλάδα. Γνόντες δὲ σφέας οἱ Εὐβοέες ταῦτα βουλευομένους ἐδέοντο Εὐρυβιάδεω προσμεῖναι χρόνον ὀλίγον, ἔστ᾽ ἂν αὐτοὶ τέκνα τε καὶ τοὺς οἰκέτας ὑπεκθέωνται. Ὡς δ᾽ οὐκ ἔπειθον, μεταβάντες τὸν Ἀθηναίων στρατηγὸν πείθουσι Θεμιστοκλέα ἐπὶ μισθῷ τριήκοντα ταλάντοισι, ἐπ᾽ ᾧ τε καταμείναντες πρὸ τῆς Εὐβοίης ποιήσονται τὴν ναυμαχίην.

Ὁ δὲ Θεμιστοκλέης τοὺς Ἕλληνας ἐπισχεῖν ὧδε ποιέει· Εὐρυβιάδῃ τούτων τῶν χρημάτων μεταδιδοῖ πέντε τάλαντα ὡς παρ᾽ ἑωυτοῦ δῆθεν διδούς.

Ηρόδοτος, Ἱστοριῶν ὀγδόη ἐπιγραφομένη Οὐρανία (Η΄, 4-5)

https://el.wikisource.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1

λεξιλόγιο

* πλέα (ὁ πλέως, ἡ πλέα, τὸ πλέων): πλήρης, γεμάτος

* δρασμός: ο (ιων. δρησμός), απόδραση δραπέτευση.

* καταρρωδῶ, έω: (ιων. τ. τού κατορρωδῶ) φοβάμαι πολύ, τρομάζω

* ὑπεκθέωνται, ὑπεκθῶνται: γ΄πληθυντικό, υποτακτική, αόριστος β΄, μέση φωνή του ὑπεκτίθεμαι: και σπάν. ενεργ. τ. ὑπεκτίθημι (για πρόσ. ή πράγμ.) μεταφέρω σε ασφαλή τόπο, φυγαδεύω, απομακρύνω από κίνδυνο

Μπορείτε να βρείτε και όποιες άλλες λέξεις θέλετε στο https://greek_greek.enacademic.com/

 

Ερωτήσεις

Από τον κόσμο

1. Στοιχεία για την ναυμαχία στο Αρτεμίσιο α. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Battle_of_Thermopylae_and_movements_to_Salamis_and_Plataea_map-el.svg

β. https://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/maxes/artemisio1.htm

και εδώ: Κυρτάτα Δ. Ι.,  Ράγκου Σπ. Ι. 2010. Η Ελληνική Αρχαιότητα: Πόλεμος - Πολιτική – Πολιτισμός, Θεσσαλονίκη: ΙΝΣ, σελ. 137-139 γ. https://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/history/arxaiotita/page_027.html

Κάνε αναζήτηση, με την επιλογή που σου δίνει ο περιηγητής, της λέξης «Αρτεμίσιο».

 

Στο κείμενο

Απαντήστε στις ερωτήσεις με βάση το κείμενο του Ηρόδοτου

2. Τι είδαν (εἶδον) οι Έλληνες που βρίσκονται στο Αρτεμίσιο;

3. Πώς εξελίσσονται τα πράγματα (πρήγματα);

4. Τι σκέφτονταν (ἐβουλεύοντο) να κάνουν;

5. Ποιες είναι οι κινήσεις που κάνουν οι Ευβοείς; Τι ζητάν (ἐδέοντο); Γιατί; Από ποιον; Τι θέλουν να εξασφαλίσουν; Σε ποιον πηγαίνουν στη συνέχεια; Με ποιον τρόπο πείθουν;

6. Τι έκανε ο Θεμιστοκλής;

7. Κρίνετε θετικά και αρνητικά τη στάση του Ευρυβιάδη και τις ενέργειες του Θεμιστοκλή. Κρίνετε θετικά και αρνητικά τις ενέργειες που έκαναν οι Ευβοείς.

 

Στη λέξη

Δ8. Η γλώσσα του Ηροδότου έχει στοιχεία της ιωνικής διαλέκτου η οποία μοιάζει πολύ με την αττική, αλλά διαφοροποιείται σε ορισμένα σημεία. Στο κείμενο μπορείτε να βρείτε τα εξής:

Δ8α. υπάρχουν ασυναίρετες ακολουθίες φωνηέντων (ea, ee, eo) (όπως ο τύπος ὑπεκθέωνται, αντί για ὑπεκθῶνται). Βρείτε άλλες τέσσερις περιπτώσεις και διορθώστε σύμφωνα με την αττική γραμματική.

Δ8β. παρατηρείστε τη χρήση του /η/ αντί για το /α/ (όπως ο τύπος δρησμός αντί για δρασμός). Βρείτε άλλες τέσσερις περιπτώσεις και διορθώστε σύμφωνα με την αττική γραμματική.

Δ8γ. απώλεια της δασύτητας, (παράδειγμα στα νεοελληνικά, διατήρηση δασύτητας: αντί+Έλληνας= ανθέλληνας· απώλεια δασύτητας: αντί+ήλιος= αντηλιακό, και όχι ανθηλιακό). Βρείτε στο κείμενο του Ηρόδοτου δύο περίπτωσεις όπου δεν υπάρχει δασύτητα και διορθώστε σύμφωνα με την αττική γραμματική.

 

Δ9. Η μετοχή «καταχθείσας» είναι κατηγορηματική. Δικαιολογήστε για ποιον λόγο.

 

Δ10. Το απαρέμφατο «προσμεῖναι» είναι αντικείμενο στο ρήμα «ἐδέοντο». Βρείτε αν είναι τελικό ή ειδικό και αν έχουμε ταυτοπροσωπία ή ετεροπροσωπία.

 

Δ11. Χαρακτηρίστε γραμματικά τον τύπο «σφέας» (προσοχή στην ασυναίρετη ακολουθία φωνηέντων).

 

Δ12. Χαρακτηρίστε γραμματικά τον τύπο «καταχθείσας».

 

13. Δείτε και θυμηθείτε τα συνηρημένα ρήματα στη Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής

https://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A108/642/4122,18976/

 

Αναστοχασμός

14. Τα γραμματικά στοιχεία της ιωνικής διαλέκτου που εντοπίσατε στο κείμενο σάς εμπόδισαν να το κατανοήσετε;

15. Ποια θέση έχουν στη σχολική διδασκαλία οι διάλεκτοι της αρχαίας ελληνικής; Εξηγήστε σύντομα τη διαπίστωσή σας.

16. Νιώσατε να κερδίζετε κάτι συγκρίνοντας γραμματικούς τύπους με τη γραμματική της αττικής διαλέκτου την οποία διδάσκεστε στο σχολείο;

 

 

απαντήσεις στο φύλλο 1 (4η ομάδα)

Ημερομηνία: 2014-01-22

Από: ομαδα 4 μεθεγ

Θέμα: Στο κείμενο ερώτηση 2

Οι Έλληνες είδαν πολλά καράβια να έχουν ρίξει άγκυρα στις Αφέτες και τα μέρη ένα γύρο γεμάτα στρατεύματα.

Ημερομηνία: 2014-01-22

Από: ομαδα 4 μεθεγ

Θέμα: Στο κείμενο ερώτηση 3

κατάλαβαν πως η κατάσταση των βαρβάρων εμφανιζόταν εντελώς διαφορετική απ᾽ ό,τι πίστευαν κι όχι τόσο άσχημη όσο υπέθεταν· κατακυριεύτηκαν λοιπόν από φόβο και σχεδίαζαν να εγκαταλείψουν το Αρεμίσιο και να τραβηχτούν πιο μέσα, στο εσωτερικό της Ελλάδας.

Ημερομηνία: 2014-01-22

Από: ομαδα 4 μεθεγ

Θέμα: Στο κείμενο ερώτηση 4

σχεδίαζαν να εγκαταλείψουν το Αρεμίσιο και να τραβηχτούν πιο μέσα, στο εσωτερικό της Ελλάδας.

Ημερομηνία: 2014-01-22

Από: ομάδα 4

Θέμα: δραστηριότητα 1

Τότε δὲ οὗτοι οἱ καὶ ἐπ᾽ Ἀρτεμίσιον Ἑλλήνων ἀπικόμενοι ὡς εἶδον νέας τε πολλὰς καταχθείσας ἐς τὰς Ἀφέτας καὶ στρατιῆς ἅπαντα πλέα, ἐπεὶ αὐτοῖσι παρὰ δόξαν τὰ πρήγματα τῶν βαρβάρων ἀπέβαινε ἤ ὡς αὐτοὶ κατεδόκεον, καταῤῥωδήσαντες δρησμὸν ἐβουλεύοντο ἀπὸ τοῦ Ἀρτεμισίου ἔσω ἐς τὴν Ἑλλάδα.

Ημερομηνία: 2014-01-22

Από: ομάδα 4

Θέμα: δραστηριότητα 1

Οι Πέρσες ξεκίνησαν, υπό την ηγεσία του Ξέρξη Α', εισβολή στην Ελλάδα, με στόχο να αποκαταστήσουν το γόητρο τους μετά την ήττα από τους Αθηναίους στον Μαραθώνα, το 490 π.Χ. Ο Αθηναίος πολιτικός και στρατηγός Θεμιστοκλής πρότεινε στους Έλληνες να αντιμετωπίσουν τους Πέρσες στους στενούς χώρους των Θερμοπυλών και του Αρτεμισίου.
Ο περσικός στόλος είχε χάσει περίπου τετρακόσια πλοία λόγω θύελλας στη Μαγνησία, ενώ αργότερα έχασε άλλα διακόσια πλοία στην Εύβοια, τα οποία έστειλε για να παγιδεύσει τους Έλληνες. Μετά από δύο μέρες μικροσυγκρούσεων, ξεκίνησε η κύρια μάχη, που έληξε για τους αντιπάλους με ίσες απώλειες. Οι Έλληνες, όμως, αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν στη Σαλαμίνα, όταν έμαθαν το αποτέλεσμα της μάχης των Θερμοπυλών.

Ημερομηνία: 2014-01-22

Από: ομαδα 4 μεθεγ

Θέμα: Στο κείμενο ερώτηση 5

οι Ευβοείς, όταν αντιλήφτηκαν αυτές τις διαβουλεύσεις τους, παρακαλούσαν τον Ευρυβιάδη να καθυστερήσει για λίγο ακόμη την αποχώρηση, ώσπου αυτοί να μεταφέρουν σε σίγουρο μέρος τα παιδιά τους και τους ανθρώπους των σπιτιών τους. Και, καθώς δεν τον έπειθαν, στράφηκαν προς τον στρατηγό των Αθηναίων και πείθουν τον Θεμιστοκλή, εξαγοράζοντάς τον με τριάντα τάλαντα, να ενεργήσει ώστε ο στόλος να μείνει στη θέση του και να δώσει τη ναυμαχία μπροστά από την είσοδο του Ευβοϊκού κόλπου.

Ημερομηνία: 2014-01-22

Από: Ομαδα 4

Θέμα: Δ8α.

κατεδόκεον --> κατεδόκουν
σφέας --> σφας
Θεμιστοκλέης --> Θεμιστοκλής
ποιέει --> ποιεί

Ημερομηνία: 2014-01-22

Από: ομάδα 4

Θέμα: δραστηριότητα 2

Στη ναυμαχία της Σαλαμίνας, ωστόσο, οι Έλληνες πέτυχαν αποφασιστική νίκη, λόγω του ότι κατάφεραν να παρασύρουν τους Πέρσες στα στενά. Μετά την ήττα στη Σαλαμίνα, ο Ξέρξης, με το μεγαλύτερο μέρος του στρατού του, υποχώρησε στην Ασία, αναθέτοντας στον Μαρδόνιο την υποδούλωση της Ελλάδος. Αλλά, οι Έλληνες πέτυχαν αποφασιστικές νίκες στις Πλαταιές και στη Μυκάλη, αναγκάζοντας τους Πέρσες να υποχωρήσουν ολοκληρωτικά.

Ημερομηνία: 2014-01-22

Από: ομαδα 4 μεθεγ

Θέμα: Στο κείμενο ερώτηση 6

ο Θεμιστοκλής έκανε τους Έλληνες να καθυστερήσουν την αποχώρησή τους· δίνει στον Ευρυβιάδη μερίδιο από τα χρήματα αυτά πέντε τάλαντα, τάχα πως τα δίνει απ᾽ τα δικά του.

Ημερομηνία: 2014-01-23

Από: Β.Σ.

Θέμα: Απάντηση:Στο κείμενο ερώτηση 6

:)

Προϊόντα: 1 - 10 από 24
1 | 2 | 3 >>

Νέο σχόλιο